ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมฝึกอาชีพด้านการเกษตร 50 ศูนย์ 50 อาชีพ โดยการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่มลงทะเบียน
ระบบจะใช้ เลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเป็นชื่อผู้ใช้งาน และเบอร์โทรศัพท์เป็นรหัสผ่าน
ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร