การฝึกอบรม
การฝึกอบรมรายละเอียดจำนวนที่รับได้จำนวนที่สมัคร
การขยายพันธุ์พืชวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 1 จังหวัดชลบุรี506
การขยายพันธุ์พืชวันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 1 จังหวัดชลบุรี5018
การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้นวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก2020
การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้นวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก2019
การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้นวันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก2022
การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้นวันที่ 11 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก2019
การขยายพันธุ์พืชเพื่อการค้าวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)2527
การขยายพันธุ์พืชเพื่อการค้าวันที่ 10 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)2525
การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด2527
การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี3030
การปลูกกล้วยไม้เลี้ยงในบ้านวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร3034
การปลูกชาอัสสัมอินทรีย์วันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)5078
การปลูกชาอัสสัมอินทรีย์วันที่ 10 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)5082
การปลูกปูเล่กระถางสร้างรายได้วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 8 จังหวัดลำพูน5065
การปลูกปูเล่กระถางสร้างรายได้วันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 8 จังหวัดลำพูน5060
การปลูกปูเล่กระถางสร้างรายได้วันที่ 10 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 8 จังหวัดลำพูน5061
การปลูกผักวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)3030
การปลูกผักในภาชนะวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี2027
การปลูกผักในภาชนะวันที่ 6 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี2020
การปลูกผักในภาชนะวันที่ 7 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี2037
การปลูกผักลอยฟ้าและการเพาะต้นอ่อนพืช (ทานตะวัน ถั่วงอก)วันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร3034
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย5068
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย5067
การปลูกพืชทางเลือกบนพื้นที่สูงวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง)2020
การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา3030
การปลูกพืชเสริมรายได้วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช5050
การปลูกพืชเสริมรายได้วันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช5050
การปลูกพืชเสริมรายได้วันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช5050
การปลูกและการขยายพันธุ์ไม้ไผ่วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน2020
การปลูกและการแปรรูปพืชบนพื้นที่สูงวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)5054
การปลูกอโวกาโดวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)5066
การปลูกอโวกาโดวันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)5069
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี3031
การแปรรูปผลิตภัณฑ์วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี2020
การแปรรูปผลิตภัณฑ์วันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี2020
การแปรรูปผลิตภัณฑ์วันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี2027
การแปรรูปผลิตภัณฑ์วันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี2035
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่3038
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งวันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่3035
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่3041
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งวันที่ 10 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่3046
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งวันที่ 11 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่3034
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและผึ้งชันโรง (สบู่น้ำก้อนน้ำผึ้ง สบู่เหลวน้ำผึ้ง ลิปปาล์ม และยาหม่องตะไคร้หอม)วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี2030
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและผึ้งชันโรง (สบู่น้ำก้อนน้ำผึ้ง สบู่เหลวน้ำผึ้ง ลิปปาล์ม และยาหม่องตะไคร้หอม)วันที่ 6 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี2026
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและผึ้งชันโรง (สบู่น้ำก้อนน้ำผึ้ง สบู่เหลวน้ำผึ้ง ลิปปาล์ม และยาหม่องตะไคร้หอม)วันที่ 7 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี2023
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและผึ้งชันโรง (สบู่น้ำก้อนน้ำผึ้ง สบู่เหลวน้ำผึ้ง ลิปปาล์ม และยาหม่องตะไคร้หอม)วันที่ 8 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี2035
การแปรรูปไม้ไผ่เพื่อเพิ่มมูลค่าวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน3030
การแปรรูปสมุนไพรวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 10 จังหวัดอุดรธานี3042
การแปรรูปอาหารจากเห็ด (แหนมเห็ด เห็ดหูหนูลอยแก้ว ขนมจีบเห็ด)วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร3055
การผลิต การขยายเชื้อจุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช (เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราเมตาไรเซี่ยม)วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี2020
การผลิต การขยายเชื้อจุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช (เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราเมตาไรเซี่ยม)วันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี2023
การผลิต การขยายเชื้อจุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช (เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราเมตาไรเซี่ยม)วันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี2039
การผลิต การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพรวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่5064
การผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืชมาตรฐานกรมส่งเสริมการเกษตรวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท1030
การผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืชมาตรฐานกรมส่งเสริมการเกษตรวันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท1010
การผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืชมาตรฐานกรมส่งเสริมการเกษตรวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท1015
การผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืชมาตรฐานกรมส่งเสริมการเกษตรวันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท1019
การผลิตขยายต้นพันธุ์พืชสมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มรายได้วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่2526
การผลิตขยายต้นพันธุ์พืชสมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มรายได้วันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่2538
การผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช (ไส้เดือนฝอย)วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น3031
การผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช (ไส้เดือนฝอย)วันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น3032
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมคุณภาพมาตรฐานวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา1012
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมคุณภาพมาตรฐานวันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา1016
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมคุณภาพมาตรฐานวันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา1016
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมคุณภาพมาตรฐานวันที่ 6 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา1011
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมคุณภาพมาตรฐานวันที่ 11 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา1022
การผลิตต้นพันธุ์กล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี2020
การผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงเพื่อการค้าวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย5050
การผลิตน้ำมันตะไคร้หอมวันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร3046
การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา3030
การผลิตผักปลอดภัยคุณภาพสูงวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา5072
การผลิตผักปลอดภัยคุณภาพสูงวันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา5086
การผลิตพืชผักปลอดภัยวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่3040
การผลิตพืชผักปลอดภัยวันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่3038
การผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง3030
การผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์วันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง3030
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับวันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง2020
การผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร และผักพื้นบ้านวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร5050
การผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร และผักพื้นบ้านวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร5050
การผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร และผักพื้นบ้านวันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร5050
การผลิตและการแปรรูปอ้อยคั้นน้ำวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา5098
การผลิตเสาวรสหวานวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)3046
การผลิตเสาวรสหวานวันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)3058
การผลิตเสาวรสหวานวันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)3044
การผลิตอ้อยปลอดโรควันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์5064
การผลิตอ้อยปลอดโรควันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์5090
การผลิตอ้อยปลอดโรควันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์5072
การผลิตอ้อยปลอดโรควันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์5050
การผลิตอ้อยปลอดโรควันที่ 10 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์5053
การผลิตอ้อยสู่ไทยแลนด์ 4.0วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม5055
การพัฒนาศักยภาพการป้องกันกำจัดศัตรูพืชวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดครราชสีมา3066
การพัฒนาศักยภาพการป้องกันกำจัดศัตรูพืชวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดครราชสีมา3066
การพัฒนาศักยภาพการป้องกันกำจัดศัตรูพืชวันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดครราชสีมา3067
การพัฒนาศักยภาพการป้องกันกำจัดศัตรูพืชวันที่ 11 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดครราชสีมา3073
การพัฒนาอาชีพการเกษตรวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตาก (เกษตรที่สูง)3034
การเพาะเห็ดนางฟ้าวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี2031
การเพาะเห็ดพื้นที่จำกัดวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)5065
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 10 จังหวัดอุดรธานี3030
การร้อยมาลัยดอกกล้วยไม้วันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร3069
การเลี้ยงจิ้งหรีดวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น5071
การเลี้ยงจิ้งหรีดวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี2032
การเลี้ยงจิ้งหรีดวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์2022
การเลี้ยงจิ้งหรีดวันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์2028
การเลี้ยงจิ้งหรีดวันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์2020
การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (การเลี้ยงผึ้งชันโรงช่วยผสมเกสรเพื่อผลผลิต)วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี2026
การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (การเลี้ยงผึ้งชันโรงช่วยผสมเกสรเพื่อผลผลิต)วันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี2028
การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (การเลี้ยงผึ้งชันโรงช่วยผสมเกสรเพื่อผลผลิต)วันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี2031
การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเพื่อเสริมรายได้และช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืชผึ้งโพรงและชันโรงวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร3033
การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเพื่อเสริมรายได้และช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืชผึ้งโพรงและชันโรงวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร3055
การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเพื่อเสริมรายได้และช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืชผึ้งโพรงและชันโรงวันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร3038
การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเพื่อเสริมรายได้และช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืชผึ้งโพรงและชันโรงวันที่ 11 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร3046
การเลี้ยงและการแปรรูปจิ้งหรีด (การเลี้ยงและชนิดพันธุ์จิ้งหรีด จิ้งหรีดสมุนไพร ขนมจิ้งหรีด และน้ำพริกจิ้งหรีด)วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี5058
การเลี้ยงไส้เดือนวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร3030
การสกัดสารธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชเพื่อเพิ่มรายได้วันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่2528
การสกัดสารธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชเพื่อเพิ่มรายได้วันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่2535
การสกัดสารธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชเพื่อเพิ่มรายได้วันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่2532
การส่งเสริมการจัดการพืชสวนในยางพาราวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี5050
เชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช (ไตรโครเดอร์มา บิวเวอเรีย และเมตาไรเซียม)วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี5070
เทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปและการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย4043
เทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปและการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย4050
เทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปและการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรวันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย4051
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านอารักขาพืช (การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย เทคนิคการปรับสภาพน้ำและการฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ เทคนิคการผสมดินที่เหมาะสม เทคนิคการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง)วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี3030
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านอารักขาพืช (การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย เทคนิคการปรับสภาพน้ำและการฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ เทคนิคการผสมดินที่เหมาะสม เทคนิคการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง)วันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี3032
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านอารักขาพืช (การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย เทคนิคการปรับสภาพน้ำและการฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ เทคนิคการผสมดินที่เหมาะสม เทคนิคการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง)วันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี3040
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านอารักขาพืช (การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย เทคนิคการปรับสภาพน้ำและการฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ เทคนิคการผสมดินที่เหมาะสม เทคนิคการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง)วันที่ 6 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี3032
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านอารักขาพืช (การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย เทคนิคการปรับสภาพน้ำและการฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ เทคนิคการผสมดินที่เหมาะสม เทคนิคการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง)วันที่ 10 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี3048
เมล็ดงอกเพาะง่ายขายเร็ววันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 2 จังหวัดตรัง3035
เมล็ดงอกเพาะง่ายขายเร็ววันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 2 จังหวัดตรัง3030
เมล็ดงอกเพาะง่ายขายเร็ววันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 2 จังหวัดตรัง3031
ระบบการให้น้ำอัจริยะ (Smart Irrigation System)วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท3030
หมอพืชมืออาชีพวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก2021
หมอพืชมืออาชีพวันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก2021
หมอพืชมืออาชีพวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก2029
หมอพืชมืออาชีพวันที่ 10 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก2033
หมอพืชมืออาชีพวันที่ 11 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก2028
ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร