การฝึกอบรม
การฝึกอบรมรายละเอียดจำนวนที่รับได้จำนวนที่สมัคร
การขยายพันธุ์พืชวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 1 จังหวัดชลบุรี502
การขยายพันธุ์พืชวันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 1 จังหวัดชลบุรี502
การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้นวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก2020
การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้นวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก206
การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้นวันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก2013
การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้นวันที่ 11 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก202
การขยายพันธุ์พืชเพื่อการค้าวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)252
การขยายพันธุ์พืชเพื่อการค้าวันที่ 10 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)250
การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด251
การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี302
การปลูกกล้วยไม้เลี้ยงในบ้านวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร301
การปลูกชาอัสสัมอินทรีย์วันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)506
การปลูกชาอัสสัมอินทรีย์วันที่ 10 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)503
การปลูกปูเล่กระถางสร้างรายได้วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 8 จังหวัดลำพูน502
การปลูกปูเล่กระถางสร้างรายได้วันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 8 จังหวัดลำพูน500
การปลูกปูเล่กระถางสร้างรายได้วันที่ 10 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 8 จังหวัดลำพูน501
การปลูกผักวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)3021
การปลูกผักในภาชนะวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี201
การปลูกผักในภาชนะวันที่ 6 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี201
การปลูกผักในภาชนะวันที่ 7 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี203
การปลูกผักลอยฟ้าและการเพาะต้นอ่อนพืช (ทานตะวัน ถั่วงอก)วันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร301
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย500
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย503
การปลูกพืชทางเลือกบนพื้นที่สูงวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง)200
การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา300
การปลูกพืชเสริมรายได้วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช5025
การปลูกพืชเสริมรายได้วันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช500
การปลูกพืชเสริมรายได้วันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช5020
การปลูกและการขยายพันธุ์ไม้ไผ่วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน200
การปลูกและการแปรรูปพืชบนพื้นที่สูงวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)5022
การปลูกอโวกาโดวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)508
การปลูกอโวกาโดวันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)505
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี302
การแปรรูปผลิตภัณฑ์วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี2011
การแปรรูปผลิตภัณฑ์วันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี200
การแปรรูปผลิตภัณฑ์วันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี200
การแปรรูปผลิตภัณฑ์วันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี200
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่3030
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งวันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่3025
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่3013
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งวันที่ 10 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่309
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งวันที่ 11 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่301
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและผึ้งชันโรง (สบู่น้ำก้อนน้ำผึ้ง สบู่เหลวน้ำผึ้ง ลิปปาล์ม และยาหม่องตะไคร้หอม)วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี206
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและผึ้งชันโรง (สบู่น้ำก้อนน้ำผึ้ง สบู่เหลวน้ำผึ้ง ลิปปาล์ม และยาหม่องตะไคร้หอม)วันที่ 6 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี205
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและผึ้งชันโรง (สบู่น้ำก้อนน้ำผึ้ง สบู่เหลวน้ำผึ้ง ลิปปาล์ม และยาหม่องตะไคร้หอม)วันที่ 7 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี201
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและผึ้งชันโรง (สบู่น้ำก้อนน้ำผึ้ง สบู่เหลวน้ำผึ้ง ลิปปาล์ม และยาหม่องตะไคร้หอม)วันที่ 8 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี203
การแปรรูปไม้ไผ่เพื่อเพิ่มมูลค่าวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน301
การแปรรูปสมุนไพรวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 10 จังหวัดอุดรธานี300
การแปรรูปอาหารจากเห็ด (แหนมเห็ด เห็ดหูหนูลอยแก้ว ขนมจีบเห็ด)วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร300
การผลิต การขยายเชื้อจุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช (เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราเมตาไรเซี่ยม)วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี207
การผลิต การขยายเชื้อจุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช (เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราเมตาไรเซี่ยม)วันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี202
การผลิต การขยายเชื้อจุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช (เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราเมตาไรเซี่ยม)วันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี205
การผลิต การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพรวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่5025
การผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืชมาตรฐานกรมส่งเสริมการเกษตรวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท104
การผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืชมาตรฐานกรมส่งเสริมการเกษตรวันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท103
การผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืชมาตรฐานกรมส่งเสริมการเกษตรวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท101
การผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืชมาตรฐานกรมส่งเสริมการเกษตรวันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท101
การผลิตขยายต้นพันธุ์พืชสมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มรายได้วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่2518
การผลิตขยายต้นพันธุ์พืชสมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มรายได้วันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่2516
การผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช (ไส้เดือนฝอย)วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น300
การผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช (ไส้เดือนฝอย)วันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น307
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมคุณภาพมาตรฐานวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา106
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมคุณภาพมาตรฐานวันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา100
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมคุณภาพมาตรฐานวันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา103
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมคุณภาพมาตรฐานวันที่ 6 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา1010
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมคุณภาพมาตรฐานวันที่ 11 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา102
การผลิตต้นพันธุ์กล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี207
การผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงเพื่อการค้าวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย500
การผลิตน้ำมันตะไคร้หอมวันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร301
การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา300
การผลิตผักปลอดภัยคุณภาพสูงวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา502
การผลิตผักปลอดภัยคุณภาพสูงวันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา506
การผลิตพืชผักปลอดภัยวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่300
การผลิตพืชผักปลอดภัยวันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่300
การผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง300
การผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์วันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง300
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับวันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง201
การผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร และผักพื้นบ้านวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร500
การผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร และผักพื้นบ้านวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร500
การผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร และผักพื้นบ้านวันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร500
การผลิตและการแปรรูปอ้อยคั้นน้ำวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา500
การผลิตเสาวรสหวานวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)303
การผลิตเสาวรสหวานวันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)302
การผลิตเสาวรสหวานวันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)301
การผลิตอ้อยปลอดโรควันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์500
การผลิตอ้อยปลอดโรควันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์5050
การผลิตอ้อยปลอดโรควันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์507
การผลิตอ้อยปลอดโรควันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์500
การผลิตอ้อยปลอดโรควันที่ 10 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์500
การผลิตอ้อยสู่ไทยแลนด์ 4.0วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม501
การพัฒนาศักยภาพการป้องกันกำจัดศัตรูพืชวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดครราชสีมา304
การพัฒนาศักยภาพการป้องกันกำจัดศัตรูพืชวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดครราชสีมา300
การพัฒนาศักยภาพการป้องกันกำจัดศัตรูพืชวันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดครราชสีมา301
การพัฒนาศักยภาพการป้องกันกำจัดศัตรูพืชวันที่ 11 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดครราชสีมา300
การพัฒนาอาชีพการเกษตรวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตาก (เกษตรที่สูง)301
การเพาะเห็ดนางฟ้าวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี203
การเพาะเห็ดพื้นที่จำกัดวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)501
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 10 จังหวัดอุดรธานี3030
การร้อยมาลัยดอกกล้วยไม้วันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร302
การเลี้ยงจิ้งหรีดวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น501
การเลี้ยงจิ้งหรีดวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี202
การเลี้ยงจิ้งหรีดวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์200
การเลี้ยงจิ้งหรีดวันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์202
การเลี้ยงจิ้งหรีดวันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์200
การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (การเลี้ยงผึ้งชันโรงช่วยผสมเกสรเพื่อผลผลิต)วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี2016
การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (การเลี้ยงผึ้งชันโรงช่วยผสมเกสรเพื่อผลผลิต)วันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี202
การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (การเลี้ยงผึ้งชันโรงช่วยผสมเกสรเพื่อผลผลิต)วันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี204
การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเพื่อเสริมรายได้และช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืชผึ้งโพรงและชันโรงวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร3021
การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเพื่อเสริมรายได้และช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืชผึ้งโพรงและชันโรงวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร300
การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเพื่อเสริมรายได้และช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืชผึ้งโพรงและชันโรงวันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร300
การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเพื่อเสริมรายได้และช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืชผึ้งโพรงและชันโรงวันที่ 11 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร300
การเลี้ยงและการแปรรูปจิ้งหรีด (การเลี้ยงและชนิดพันธุ์จิ้งหรีด จิ้งหรีดสมุนไพร ขนมจิ้งหรีด และน้ำพริกจิ้งหรีด)วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี503
การเลี้ยงไส้เดือนวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร3011
การสกัดสารธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชเพื่อเพิ่มรายได้วันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่2518
การสกัดสารธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชเพื่อเพิ่มรายได้วันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่2525
การสกัดสารธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชเพื่อเพิ่มรายได้วันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่2510
การส่งเสริมการจัดการพืชสวนในยางพาราวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี500
เชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช (ไตรโครเดอร์มา บิวเวอเรีย และเมตาไรเซียม)วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี5050
เทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปและการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย400
เทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปและการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย400
เทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปและการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรวันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย4015
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านอารักขาพืช (การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย เทคนิคการปรับสภาพน้ำและการฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ เทคนิคการผสมดินที่เหมาะสม เทคนิคการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง)วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี3023
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านอารักขาพืช (การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย เทคนิคการปรับสภาพน้ำและการฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ เทคนิคการผสมดินที่เหมาะสม เทคนิคการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง)วันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี3017
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านอารักขาพืช (การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย เทคนิคการปรับสภาพน้ำและการฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ เทคนิคการผสมดินที่เหมาะสม เทคนิคการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง)วันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี3010
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านอารักขาพืช (การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย เทคนิคการปรับสภาพน้ำและการฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ เทคนิคการผสมดินที่เหมาะสม เทคนิคการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง)วันที่ 6 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี3026
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านอารักขาพืช (การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย เทคนิคการปรับสภาพน้ำและการฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ เทคนิคการผสมดินที่เหมาะสม เทคนิคการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง)วันที่ 10 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี308
เมล็ดงอกเพาะง่ายขายเร็ววันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 2 จังหวัดตรัง3013
เมล็ดงอกเพาะง่ายขายเร็ววันที่ 5 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 2 จังหวัดตรัง304
เมล็ดงอกเพาะง่ายขายเร็ววันที่ 9 เม.ย. 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 2 จังหวัดตรัง304
ระบบการให้น้ำอัจริยะ (Smart Irrigation System)วันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท3024
หมอพืชมืออาชีพวันที่ 2 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก2020
หมอพืชมืออาชีพวันที่ 3 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก2011
หมอพืชมืออาชีพวันที่ 4 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก209
หมอพืชมืออาชีพวันที่ 10 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก208
หมอพืชมืออาชีพวันที่ 11 เม.ย. 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก205
ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร